Typsituationer för våra uppdragsgivare

De uppdragsgivare vi kommer i kontakt med brottas ofta med frågor av följande slag

*stora och komplexa organisationsförändringar ofta i kombination med nya styrsystem eller sparbeting som i många fall leder till svårigheter att samtidigt både uppnå verksamhetsmålen och klara budgetmålen

*svårigheter att hantera ledarskap och medarbetarskap i en turbulent ledningsmiljö där man samtidigt ska vara effektiv, ha nöjd personal och skapa hög kvalitet för brukarna

*sjösättning och utveckling av samverkansprojekt av större eller mindre slag som förutsätter långtgående samverkan mellan olika huvudmän

*skapande av komplexa rehabiliteringsprocesser för klienter med en svår eller komplex problematik och som förutsätter samverkan från många olika parter

Det gemensamma för uppdragen är att de innehåller; komplexa förändringsprocesser, motstridiga krav, betydande mått av osäkerhet samt stora påfrestningar på ledare och medarbetare.

Skriv ut den här sidan