Utbildningar                              Skriv ut den här sidan

De utbildningar vi genomför är i regel integrerade med andra stödinsatser såsom handledning, processtöd eller liknande. Dessa utbildningar är baserade på ett antal olika teoribildningar såsom action learning, empowerment, lärande organisationer, teorin om de åtta intelligenserna samt upplevelsebaserad inlärning. Utbildningarna är alltid individuellt anpassade både vad avser kunskapsinnehåll, det perspektiv som anläggs och längd. Vi genomför allt från enstaka workshops till längre utbildningar.

I det konkreta utbildningsarbetet tillämpar vi bl.a. följande principer:

*deltagarnas egen roll/aktivitet i det egna arbetet, som utgör en utgångspunkt för utbildningen

*kreativa arbetsmetoder med lite ovanlig pedagogisk utformning (bild, musik, drama, rollspel etc.)

*vi jobbar med "case studies" (dvs faktiska fallbeskrivningar) och rollspel (som ren färdighetsträning) som en viktig del

De senaste femton åren har vi genomfört ett trettiotal större utbildningsuppdrag. Bland annat har vi på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört fem tiodagarsutbildningar för personliga ombuds för psykiskt funktionshindrade där action learningmodellen och empowermentperspektivet varit särskilt framträdande, ett längre utbildningsprogram för samtliga klinikchefer inom folktandvården i Örebro Län .

Handledningsuppdrag och ledarutveckling

Vid handledning av projekt, arbetsgrupper, projektledare och chefer utgår vi ifrån ett antal teorier som de om lärande organisationer, om organisationer som organisationskulturer, empowerment, den effektiva organisationen, kognitivt förhållningssätt samt FIRO-teorin för grupputveckling. Dessutom har vi utvecklat en egen modell eller teori om mogna organisationer, mogna ledare och mogna medarbetare som vi tillämpar systematiskt.

Detta leder fram till ett förhållningssätt och en metod i handledningsarbetet som vid sidan av att vara eklektisk präglas av bl.a. följande principer där vi utgår ifrån;

*gruppens eller ledarens konkreta arbetssituation och de problem och frågeställningar man brottas med. På så sätt kan man säga att det är arbetsgruppen eller ledaren som styr handledningens konkreta innehåll.

*konkreta vardagssituationer och använder dem som redskap för att skapa generaliserbar kunskap i arbetsgruppen. Framförallt genom att ge utrymme för reflektion och insikt - en konkret tillämpning av teorin för lärande organisationer.

*att huvuddelen av de lösningar som söks finns i gruppen som sådan. Handledarens roll är att med en strukturerad metod (det kognitiva förhållningssättet) fånga och lyfta fram den kompetens som finns i gruppen.

Våra handledningsuppdrag är i regel långvariga eftersom verklig, varaktig och bestående förändring i en arbetsgrupp kräver tid och ett processperspektiv. De senaste 15 åren har vi genomfört ett 50-tal handlednings- och chefsutvecklingsuppdrag. Varav många av handledningsuppdragen har haft ett samverkansperspektiv eller berört rehabilitering av personer med en komplex och sammansatt problematik såsom t. ex. SAMS i Skogås, Triad i Solna, Briggen och Klippan i Södertälje, Krutprojektet i Södertälje mfl.

Team- och projektutveckling i kreativa former

I vårt arbete har vi sett att arbetet i personalgrupper eller som ledare ständigt ställer krav på utveckling och förnyelse. Samtidigt innebär den ekonomiska verkligheten besparingar och nedskärningar som tär på energi, entusiasm och engagemang. Plikten tar överhand och i dess skugga får lusten ingen drivkraft. På sikt blir detta inte effektivt.

Därför har vi utvecklat ett koncept, där man med andra perspektiv och nyväckt entusiasm kan hantera ledarskapet i vardagen. Lusten kan väckas och effektiviteten stärkas av kultur, musik, mat och dryck. I bagaget har vi, förutom 25 års erfarenhet som organisationskonsulter genuin kunskap om områden som musik, drama, poesi, bild, sagor och rörelse, kultur i vid mening samt även mat och dryck.

Ur detta har vi skapat en idé; att arbeta med arbetsgrupps- och ledningsgruppsutveckling där flera perspektiv förenas och alla sinnen får vara med. Att använda kultur, bilder, musik, mat och vin som redskap för att skapa mer lustfyllda, medvetna, bättre fungerande arbetsgrupper och ledningsgrupper, men också en fördjupad självkännedom som placerar in ledarskapet och medarbetarskapet i sitt livssammanhang.

Det är lustfyllt, man får skratta mycket, man hittar sin energi och det ger mängder med oväntat starka insikter. Vi utgår från lusten mera än plikten. Skrattet och humorn mera än grubbleriet. Det är inte terapi, inte heller någon sorts äventyrsläger. Vi utgår från modern pedagogisk teori och arbetar med upplevelsebaserad inlärning som grundmodell där vi förenar emotionella upplevelser med intellektuella insikter. Man skulle kunna säga att vi förenar hjärna och hjärta och låter lusten skapa vägen till insikt och ahaupplevelser kring hur vi fungerar som ledare eller medarbetare i en arbetsgrupp.

Syftet är alltså att bistå arbetsgrupper, ledningsgrupper, projektgrupper och ledare av olika slag att med hjälp av dessa metoder återfå lusten, höja energinivån, blir mer medvetna och som en följd av detta också bli mer effektiva i sitt arbete. Det program vi genomför anpassas varje gång till den grupp vi arbetar med och dess behov. Grundkonceptet är två dagar med övernattning men kan också förlängas eller förkortas.

Vi varvar de upplevelsebaserade delarna med mer konventionella föreläsnings- och diskussionsmoment kring förändringskunskap, kommunikation, konflikthantering, roller och gruppdynamik etc. Vi kombinerar lust med plikt, tanke med känsla, intuition med logik. Vi använder de lustfyllda, intuitiva, känslomässiga kanalerna som ingång till att skapa en djupare förståelse av den egna rollen i arbets- (lednings-) gruppen och en större glädje i arbetet. Men också som ett sätt att placera in arbetet i det egna livspusslet.

Vi har genomfört denna typ av uppdrag bl.a. med ledningsgrupperna för socialtjänsten i Nacka samt det kommunala bolaget Telge Rent.

Organisationsutveckling

Vi arbetar också med större och mindre organisationsutvecklingsuppdrag. Några särdrag vi arbetar utifrån är organisationskulturen, hur man skapar förändring av andra graden, hur man kan hitta samverkanslösningar över organisatoriska gränser, hur man utvecklar en verksamhet samtidigt som resurserna minskar ("offensiv krympning") men också hur man skapar en mogen organisation med mogna medarbetare och mogna ledare. Vi arbetar såväl med små konkreta projekt, enskilda kliniker och verksamheter som hela förvaltningsområden. Vi arbetar såväl med strukturfrågor som kulturfrågor

Exempel på uppdrag vi genomfört; att skapa en kommunövergripande ledningsstruktur för samverkan i Örnsköldsvik strukturomvandling av folktandvården i Örebro Län, modeller för empowermentbaserad ledning vid Arbetsmarknadscentrum i Södertälje.

Utvärderingar och publicerade rapporter

Vår utgångspunkt när vi arbetar med utvärderingar är att det ska finnas ett lärande perspektiv för den organisation, projekt eller arbetsplats som vi utvärderar. Den ska också kunna utgöra underlag för att fatta beslut om fortsatt förändring och utveckling. Utvärderingen sker alltid i dialog med uppdragsgivaren både före, under och efter avslutad utvärdering. Vi arbetar både med struktur och processfrågor och både med metod och resultatutvärderingar.

Några exempel på genomförda utvärderingar och rapporter kring dessa vi publicerat

*Mångfaldens mekanismer, Socialstyrelsen (utvärdering av personliga ombuds arbete i storstad)

*Stor kostnad till liten nytta, Länsstyrelsen i Blekinge (metod- och resultatutvärdering av personligt ombud i Blekinge

*Startpunkten, Örnsköldsviks kommun (samverkan mellan försäkringskassa, kommun, AF)

*Stacken i Nynäshamn (samverkan mellan primärvård och försäkringskassa)

*SURD, Stockholms Läns Landsting, (utredning och rehabilitering för döva)

*Krut projektet i Södertälje, Försäkringskassan (samverkan mellan kommun, försäkringskassa, primärvård)

*Projekt 531, Försäkringskassan (samverkan mellan kommun, försäkringskassa, AMI)

*Nacka ryggteam, Nacka Kommun, utvärdering av rehabiliteringssamverkan kring rygg-nackdiagnoser i Nacka

*utvärdering av rehabiliteringsamverkan kring psykosociala arbetshinder i Södertälje

Konkreta produkter

Vi arbetar också med några utvecklade koncept som vi erbjuder våra uppdragsgivare antingen som workshops, utbildningar eller konsultuppdrag av coach- eller mentorsnatur

*Kreativ team- och ledarutveckling

*Mogna, effektiva organisationer med mogna ledare och mogna medarbetare

*Att leda och organisera komplex rehabiliteringssamverkan