Detta erbjuder vi

Syftet med de insatser vi gör är att genom att använda oss av nydanande och kreativa arbetsmetoder bidra till förändring och skapa en utvecklande, effektiv och mogen organisation.

Grunden i vårt arbete är eklektiskt, dvs. kundens behov och situationens karaktär får avgöra vilken insats som är mest lämplig. Vi utgår alltså inte från någon form av standardiserade program.

Utgångspunkten är nästan alltid att våra uppdragsgivare har någon form av utmaning inom något eller några av de intresseområden som vi identifierat längst till vänster i figuren nedan. Genom vår långa erfarenhet inom dessa olika områden - där möjligheterna till korsbefruktning av kunskap är goda - kan vi ofta tillsammans med uppdragsgivaren enas om vilket problem som ska lösas.

Med utgångspunkt i de olika kompetenser, erfarenheter och teoribildningar vi har med oss och som illustreras i figurens mittersta del kan vi i regel också gemensamt få en bild av problemets underliggande orsaker, vilket perspektiv som är mest fruktbart att anlägga och få en idé om hur en lösning skulle kunna se ut. Ena gången är ett empowermentperspektiv det självklara, andra gånger kanske det mer handlar om ledarskaputveckling och vid ett annat tillfälle utgör kanske begreppet den mogna organisationen den mest kraftfulla infallsvinkeln.

Där efter kan vi tillsammans, vilket illustreras i figurens högra del, komma överens om vilken form av insats som är mest effektiv och på vilken ambitionsnivå det kommande utvecklingsarbetet ska bedrivas. Det kan till exempel vara i form av en skräddarsydd utbildning, handledning eller en utvärdering. Utformningen av uppdraget utgår ifrån uppdragsgivarens behov av insats.

Skriv ut den här sidan