Detta är K R U T  A B

Företaget och dess unika profil

K R U T   A B är ett företag som har 15 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Vi har sett olika organisatoriska trender komma och gå och har därmed ingen övertro på snabba, standardiserade eller enkla lösningar. Därmed blir vi sällan överraskade eller tagna på sängen ens i de mest komplexa förändringssituationer.

Kreativitets- och Utvecklingskonsult AB (KRUT AB) bildades 1990 och drivs sedan 1992 i aktiebolagsform. Huvudägare och motor i företaget är Eva Nilsson Lundmark. Företaget arbetar systematiskt i nätverk med andra konsultföretag bl.a. tillsammans med delägaren Ingvar Nilsson och dennes företag SEE AB och det gemensamma företaget OFUS. Vår inriktning är att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete på individ, grupp och organisationsnivå i offentliga, ideella och privata organisationer. Utmärkande för vårt arbete är vid sidan av vår långa erfarenhet också allsidigheten i vår kompetensprofil.

*vi arbetar utifrån de tre rollerna ledning - medarbetare - klient/kund

*vi är kunniga såväl i de offentliga systemens organisationsmodeller och styrsystem som organisationskultur och inre logik

*vi kombinerar ett analytiskt och strukturellt perspektiv i vårt arbete med ett emotionellt och processuellt perspektiv

*vi arbetar med hela förloppet från problemanalys, via utvecklingsförslag till genomförande och utvärdering

Vi är särskilt kunniga i frågor som berör samverkan, rehabilitering, teamutveckling, projektledning, handledning, ledarskap och personlig utveckling.
Skriv ut den här sidan

                         

 


Eva Nilsson Lundmark - företagets motor och grundare

Jag har arbetat i mer än tjugofem år med offentliga organisationer och frivilligorganisationer som skötare, ungdomsinstruktör, arbetsterapeut, teamledare, projektledare, utbildare, utvecklare samt handledare.

Under senare år har en del av mitt arbete handlat om komplexa förändringsfrågor och lokal samverkan mellan olika offentliga aktörer, gränsöverskridande lösningar och samverkan inte minst kring olika rehabiliteringsfrågor samt ledar- och chefsutveckling. Dessutom har en stor del av uppdragen bestått av team- och grupputveckling, projekthandledning samt stöd och handledning av personal och chefer.

Mina uppdragsgivare har varit från den lilla arbetsplatsen till stora förvaltningsområden. Jag har under den senaste femton åren arbetat med fler än 250 arbetsplatser, ett 10-tal förvaltningsledningar och flera tusen anställda inom sjukvård (primärvård, geriatrik, psykiatri), omsorg, tandvård, socialtjänst, försäkringskassor, arbetsförmedlingar, offentlig service, brukar- och personaldrivna företag m.m.

Min utbildningsbakgrund är; mentalskötarutbildning, arbetsterapeututbildning, 100 av 120 poäng i fil kand med inriktning på vuxenpedagogik, fyraårig utbildning till diplomerad uttryckande konstterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning. Jag har genomgått UGL-utbildning och är utbildad UGL-handledare, har deltagit och har god kunskap om AGSLO-conceptet för grupputveckling samt Human-Element teorin för grupputveckling, kooperativ projektledarutbildning, kooperativ rådgivarutbildning.